آزمون

جان نباشد جز بدن در آزمون    هرکه را باشد خبر جانش فزون