معرفی

مهندس « فرشید خیرآبادی » شاعر، نویسنده، متافیزیسین، استراتژیست و ایده پرداز است.