آزمون

جان نباشد جز بدن در آزمون    هرکه را باشد خبر جانش فزون

معرفی

مهندس « فرشید خیرآبادی » شاعر، نویسنده، متافیزیسین، استراتژیست و ایده پرداز است.